Επενδυτικό πρόγραμμα ICT4Growth

Στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth» η νεοιδρυθείσα εταιρεία InEdu A.E. επενδύει στην ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ως βασικό στόχο την προσφορά μοντέλων και λύσεων για τη ψηφιακή διαχείριση όλων των διαδικασιών, εργασιών και δράσεων ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού (βασισμένων σε τεχνολογίες ERP, CRM, ECM και BMP), ώστε να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και τις τεχνολογικές του υποδομές.

Η επένδυση χρηματοδοτείται μερικώς από το επενδυτικό πρόγραμμα ICT4Growth με ηλεκτρονικό κωδικό “ICT-000265” (54,81%), τίτλο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Κοινοτήτων και υλοποιείται στην έδρα της εταιρεία στην Πάτρα με χρονική διάρκεια 23 μήνες (από 01/12/2013 μέχρι 30/10/2015).

Συνοπτικά περιλαμβάνει δύο (2) Φάσεις (φάση Α, υλοποίηση τους 18 πρώτους μήνες, φάση Β έναρξη τον 7ο μήνα και ολοκλήρωση τον 23ο μήνα) και 23 Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα που εμφανίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται:

Πίνακας 1: Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα Επένδυσης 

To συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.677.867,25€ και το χρηματοδοτικό της σχήμα αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2: Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης